DA Image

Shah Rukh Khan at Yale

Shah Rukh Khan at Yale

April 13, 2012

Shah Rukh Khan now a Chubb Fellow at Yale